Haberler Okulumuzdan Okul Servis Araçları İhalesi
Okul Servis Araçları İhalesi PDF Yazdır

                   Okul Aile Birliği olarak velilerimizden gelen servis istek talepleri değerlendirilerek rekabet ortamı oluşturarak velilerimizin lehine sonuçlanması açısından servis ihalesi düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

 

İhale Tarihi : 15.09.2010   Şehit Öğretmen Neşe Alten İlköğretim Okulu

Okul Aile Birliği Okul Servis Taşıma İhalesi İlanıdır

 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında okulumuz Güçlendirme Kapsamında olması sebebiyle eğitim öğretime Cemal  Artüz İlköğretim Okulu’nda başlanacaktır.

Okul Aile Birliği olarak velilerimizden gelen servis istek talepleri değerlendirilerek rekabet ortamı oluşturarak velilerimizin lehine sonuçlanması açısından servis ihalesi düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin 15.09.2009 Çarşamba Günü Saat:10:30‘a kadar Okul Aile Birliği’ne başvurmaları gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

                                                                                                                      Hatice UYGUN

                                                                                                            Okul Aile Birliği Başkanı

 

 

 

İHALE İLE İLGİLİ BİLGİLER

  1. 1.      İhale 15.09.2010 Çarşamba Günü Saat: 11:00 da yapılacaktır.
  2. 2.      İhale Cemal Artüz İlköğretim Okulu’nda yapılacaktır.
  3. 3.      İhale Şartnamesi Okul Aile Birliği’nden alınabilir.

 

 Askıya çıkış tarihi:01.09.2010

 

WORD DOSYASI OLARAK ŞARTNAME

 

2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

ŞEHİT ÖĞRETMEN NEŞE ALTEN İLKÖĞRETİM OKULU

OKUL SERVİS ARAÇLARI ŞARTNAMESİ

ŞARTNAMENİN KONUSU:

Şartnamenin konusu; Şehit Öğretmen Neşe Alten İlköğretim Okulu Müdürlüğü öğrencilerinden isteyenlerin adreslerinden alınarak Okul Aile Birliği Okul Servis Araçları Kiralama Komisyonu ve taşımacı tarafından belirlenen güzergâhlarından okula getirilmesi ve ders bitiminde de tekrar adreslerine 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılı içinde okulumuzun güçlendirme işi süresince geri götürülmek suretiyle yapılacak taşımacılık işi ile ilgili olarak servis araçlarının teknik özellikleri ile aranacak şartları, servis şoförlerinde aranması gereken nitelikleri ve taşımacının hak ve yükümlülüklerini kapsar.

 

TAŞIMACI/YÜKLENİCİDE ARANACAK ŞARTLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

            MADDE 1

a)      Taşımacı araçlarını, Karayolları Trafik kanunu, Karayolu Taşıma Yönetmeliği ve 28 Ağustos 2007 tarih ve 26627 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nin 4. Maddesinde belirtilen özelliklere ve mevcut tüm mevzuat ile –sözleşme süresince yürürlüğe girecek- tüm yasal yükümlülüklere uygun bulunduracak komisyonun/okulun her zaman bu uygunluğu denetlemesine/denetletmesine açık tutacaktır.

b)     Herhangi bir nedenle servis araçlarının bir veya birkaçı hizmet dışı kalması halinde, hizmetin devamlılığının sağlayacak şekilde sözleşme şartlarına uygun aracı derhal temin edecektir. Araçlarda değişiklik olması halinde durum, 24 saat içinde okul yönetimi/ komisyona bildirilerek yeni araca ait bilgi ve belgeler ibraz edilecektir.

c)      Tüm servis araçlarının, Karayolları Trafik Yönetmeliği ve Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine uygun olarak emniyet düzenlerini sağlamayı, gerekli donanımı ve trafik kurallarına uygun her türlü tertibatı temin edecektir. Servis araçlarında ısıtma ve soğutma istemi çalışır durumda olacaktır. Araç kapıları otomatik olarak açılıp kapanacaktır.

d)     Araçlar için ilgili belediyelerden "özel izin belgesi" alacaktır. (belgesi olmayan araçların okul servis aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyecektir.)

e)      Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin 9-10-11. maddelerinde öngörülen okul servis araçlarına zorunlu mali sorumluluk sigortası ile taşınan her öğrenci için ferdi kaza sigortası yaptıracaktır.

f)       Tüm servis araçlarında, taşınan öğrencilerin adı-soyadı, kan grupları. Veli adları, ev ve iş yeri adresleri ve telefon numaralarının gösterir bir listeyi araçta sürekli olarak bulunduracaktır. Veli ile taşımacı arasında taşıma sözleşmesi düzenlenirken, ilgili araçta görev yapacak şoförün telefon numaraları veliye verilecektir. Şoförün herhangi bir sebeple değişmesi halinde, yeni şoföre ait bilgi ve belgeler 24 saat içinde okul yönetimi/komisyona ibraz edilecek, yeni personelin telefon numaraları derhal veliye bildirilecektir.

Ayrıca taşımacı, servis araçlarının okula gelişi ve ayrılışı süresince, okulda bir koordinatör bulunduracaktır. Koordinatör, araçların okul içindeki düzeni ile araç geliş gidişlerinde oluşabilecek aksaklıkların çözümünde veli ile okul yönetimi arasında koordinasyonu sağlayacak ve aksaklığın giderilmesi için gerekli önlemleri almaktan sorumlu olacaktır. Koordinatörün telefon numarası veli ile sözleşme imzalanırken veliye verilecek ve bu numara eğitim öğretim yılı boyunca değiştirilmeyecektir.

g)      Taşımacı öğrenci velileri ile servis sözleşmesi imzalayacak, sözleşme imzalamamış öğrencileri taşımayacak, ödemeleri de sözleşmede belirtilen süreler içinde veliden talep edecektir. ( Veli ile taşımacı arasında imzalanan sözleşmede belirtilen süre içinde ödeme yapmayan velinin öğrencisine verilen hizmet durdurulabilecektir.) öğrencinin okuldan ayrılması durumunda tahsil edilmiş ancak karşılığında hizmet verilmemiş olan miktarı veliye ödemekle yükümlüdür.

h)     Taşımacı, adına tescilli taşıtların koltuk sayısı taşınacak toplam öğrenci sayısının 1/5 den fazla olduğunu gösteren ayrıntılı ve onaylı listeyi komisyona teslim edilecektir.

i)        Taşımacı, okul öğrencilerinin katılacağı kültürel ve sportif faaliyetler veya diğer etkinlikler için İstanbul içinde kullanılmak üzere ücretsiz taşıma hizmeti verecektir.

j)       Öğrenci taşımacılığı ile ilgili ortaya çıkabilecek her türlü sorunu, kesinlikle öğrencilerle muhatap olmadan, doğrudan okul yönetimi/komisyon/veli marifetiyle çözmeye çalışacak, imzalanacak sözleşmede yer alan hükümlere göre hareket edecektir.

k)     Araçların herhangi bir şekilde karıştığı kaza, trafik suçları, yasaların ihlali gibi hususlarda, doğrudan araç şoförü/işleten sorumlu olacaktır. (Bu konuda ilgili mevzuat hükümleri saklıdır.)

l)        Servis araçları –hangi nedenle olursa olsun- geç kaldıklarında öğrenciler kendilerini alma noktasında en fazla 10 (on) dakika bekledikten sonra taksi/dolmuş/otobüs ile okula geldiklerinde okulda bulunan servis görevlisi tarafından taksi/dolmuş/otobüs ücreti nakden öğrenciye/veliye ödenecektir.

m)   Servis aracının seferi sırasında herhangi bir gecikme olması durumunda, derhal okul yönetimine/komisyona/veliye bilgi verilecek ve gerekli önlemler taşıması tarafından alınacaktır.

n)     Araçların günlük iç ve dış temizliğine gereken özen gösterilecek, periyodik bakımları aksatılmadan yapılacaktır.

 

 

ŞOFÖRÜN GÖREV SORUMLULUKLARI İLE ŞOFÖRDE ARANACAK NİTELİKLER:

            MADDE 2

a)      Servisi şoförleri okul servis araçları hizmet yönetmeliğinin 8. Maddesinde belirtilen özelliklere sahip, araçlarının her türlü bakım ve emniyetinden sorumlu, saç, sakal tıraşlı, temiz kıyafetle hizmet verecekler, şoförler taşımacı ve okul yönetimi tarafından tespit edilecek tek tip kıyafet giyecek ve öğrencilerle uygun şekilde muhatap olacaklar, saygı sınırlarını aşmayacaklardır.

b)     Servis şoförleri öğrenciler araçta iken sigara içmeyecekler ve serviste zorunlu bilgilendirme dışında görüntü ve ses sistemlerini kullanmayacaklardır.

c)      Öğrenciler, adreslerinden veya veli sözleşmelerinde belirtilen noktalardan alınıp adreslerine bırakılacaktır Özel izin Belgesinde belirlenen güzergâh dışına çıkarılmayacaktır. 

d)     Öğrencilerin ikamet adreslerinde yıl içerisinde değişiklik olduğu takdirde öğrenci sayısına göre güzergâhlarda çalıştırılan araçlar arasında koordinasyonu komisyon tarafından en uygun şekilde yer değişikliği yapılabilecektir.

e)      Bakanlık ya da Valilik tarafından mesai/eğitim saatleri değiştirildiği takdirde taşımacı değişen saat uygulamasına aynen uyacaktır.

f)       Öğrencilerin araçlara binmesi ve inmesi sırasında, trafikteki araçların öğrenciler için tehlike oluşturmayacak şekilde duraklaması sağlanacaktır.

g)      Okul servis araçları; okula uzaklık, coğrafi ve iklim şartları dikkate alınarak öğrencileri ders başlangıcından en az 15 dakika önce okula teslim edecek, öğrenci evden daha erken alınarak okula erken bırakılmayacaktır. Öğrenciler durakta 10 dakikadan fazla bekletilmeyecektir. Şoförler, belirlenen ilk durak hareket saatlerine, hız limitlerini göz önünde bulundurarak uyacak, hangi gerekçe ile olursa olsun şehir içi 50 Km ve şehir dışı 80 Km, otoyolda 90 Km. olan hız limitlerini aşmayacaklardır, şoför ders çıkışında okuldan ayrılmadan önce isim listesine göre, taşınacak öğrenci ve diğer personeli kontrol edecek, eksiklik olması halinde çıkış yapılmayacaktır. Ayrıca, ders bitiminde okuldan bekletilmeden alınarak evlerine dönmeleri konusunda aksaklığa meydan verilmeyecektir.

h)     Servis araçlarında ayakta, yönetmelikte belirlenenden fazla ve taşıma sınırı üzerinde öğrenci taşınmayacak, taşınacaklar dışında kimse bindirilmeyecek, seyir halinde araç kapıları kesinlikle açılmayacak ve açık bulundurulmayacaktır.

i)        Taşımacı komisyonun yazılı onayı olmadıkça bu sözleşmeyle dayalı hak ve yükümlülüklerini hiç kimseye temlik, devir ve ciro edemeyecek, isim ve unvan değişikliği yapmayacaktır.

j)       Geçici olarak el konulmuş olsa bile ehliyetleri iptal edilen şoförlerin sözleşmeleri iptal edilecektir.

k)     Araç şoförleri 60 yaştan büyük 25 yaştan küçük olmayacaktır.

l)        Şoförler Türk Ceza kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı kabahatler kanununun 35. Maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması,

m)   ) Okul servis araçlarını kullanan şoförler;  

a) Sorumlu ve yetkili olduğu hizmetin niteliklerine sahip olmak,  

b) Şoförler; E Sınıfı Sürücü Belgesi için 3 yıllık, B Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık sürücü belgesine sahip olmak,  

c) (Değişik bend:11.10.2008/27021 RG) Şoförler, son beş (5) yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış olmak, alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri alınmamış olmak, 

d) Taşıma işini gerçekleştiren şoförlerin kılık ve kıyafetinin düzenli olması, temiz ve bakımlı olması, 

Bu maddede belirtilen şartlara uymayanların özel izin belgesi, söz konusu belgeyi düzenleyen kurum tarafından iptal edilir.

 

 

ÖZEL HÜKÜMLER

MADDE 3

a)      Taşımacı acil durumda kullanılmak üzere okulda bir araç bulunduracaktır.

b)     Taşımacı yoğunluk gösteren semtlere gerektiğinde ilave araç sağlayacaktır.

c)      Servis araçları okula geldiğinde, öğrenciler servisten derhal indirilecek araçta kalmalarına müsaade edilmeyecektir. Okuldan çıkış saatinden önce de servis araçlarının kapıları erken açılarak öğrencilerin akşam törenleri sırasında araçlarda oturmaların izin verilmeyecektir.

d)     Okul yönetimince belirlenen amblem ve okul ismi servis araçlarına asılacaktır.

e)      Okul yönetimi tarafından taşımacıya okulla, velilerle ve öğrencilerle iletişimlerini sağlamak için uygun bir yer gösterilecektir.

f)       Şoförler okul binaları içinde zaman geçirmeyecek, okul kantin ve lavabolarını kullanmayacaktır.

g)      Öğrenci taşıma hizmetleri okul yönetimi ve komisyon ile taşımacı arasında asıl/alt işveren ilişkisi oluşturmayacaktır. Bu nedenle taşımacı tarafından çalıştırılan şoför ve rehber personele ait ücret, vergi, sigorta primi ile diğer hak ve ücretler taşımacı tarafından ödenecek, sözleşmeden doğacak her türlü resim ve harçlar taşımacıya ait olacaktır.

h)     Servis araçları öğrencileri boşalttıktan sonra Kampüs alanı terk edecektir.

i)        Servis sözleşmesi taşıyıcı firma ile yapıldığı anda taşıyıcı firma 20.000,- Türk Liralık Teminat Mektubunu komisyona vermeyi taahhüt eder.

 

 

KOMİSYONA TESLİMİ GEREKEN BELGELER:

MADDE 4

a)      Taşımacının kendisine ait Ticaret sicil kaydı ile onaylı vergi levhası örneği ile vergi ve prim borcu bulunmadığını gösterir belge,

b) Tebligat için adres beyanı; Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.

c)Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.

d) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge.

e) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı
bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı
yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri

g) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

h) Tüzel kişi olması halinde, ilgilisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir
Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter
tasdikli imza sirküleri.

i) 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin belgeler dosyaya konacaktır.

j) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.

k) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi.

l) “Yerli istekli” olunduğuna ilişkin Hizmet Alım İşleri İhaleleri Uygulama
Yönetmeliğinde belirtilen belgeler.

m) İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

n) Tüzel kişi istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, aynı tüzel kişinin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde sunulacak İş Deneyim
Belgesinin Başka Bir Tüzel Kişiye Kullandırılmayacağına İlişkin Taahhütname.

o) Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
 p) Öğrenci taşıma işinde çalışan yönetici kadrosu (Büro işlerinde çalışanlar hariç) ile işi yürütecek teknik personelin 14/06/2003 tarih ve 25138 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin ve Ulaştırma Bakanlığının 28.08.2007 tarih ve 26627 s. R.G.Yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği. 8. maddesindeki vasıflara uygun olması ve araçların evraklarının İdari ve Teknik Şartnamede belirtilen özelliklerde olması .
 r) İsteklinin organizasyon yapısına, öğrenci taşıma işinde yeterli sayıda ve nitelikte araç ve personel çalıştıracağına ilişkin düzenlenecek belgelere ait taahhütname düzenlenecektir.

s)  Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler ;
Öğrenci taşıma işinde kullanılacak taşıtların 14/06/2003 tarih ve 25138 Sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin ve Ulaştırma
Bakanlığının 28.08.2007 tarih ve 26627 s. R.G. Yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet
Yönetmeliği 4. maddesindeki hususlara uygun olması.

ş) Bu ihalede benzer iş olarak, KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE YAPILMIŞ ÇALIŞAN VE ÖĞRENCİ ve PERSONEL SERVİSİ TAŞIMACILIĞI İŞLERİ kabul edilecektir. 

TAŞITLARDA ARANACAK ŞARTLAR

MADDE 5    

 

(1) Taşımacılar tarafından okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Okul servis araçlarının arkasında "OKUL TAŞITI" yazısını kapsayan numunesine uygun renk, ebat ve şekilde reflektif bir kuşak bulundurulmalıdır. (EK: 1/1, EK: 1/2)

b) Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle "DUR" yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalı, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır. (EK: 2)

ç) Okul servis araçlarında Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile Karayolları Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda bulundurulmalıdır.

d) Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik (Havalı, Hidrolikli v.b.) olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından elle kumanda edilebilecek şekilde (Mekanik) de olabilir. Otomatik olduğu takdirde, kapıların açık veya kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik sinyallerle intikal edecek şekilde olmalıdır.

e) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlar temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı ve 6 ayda bir bakım ve onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü periyodik muayeneleri de yaptırılmış olmalıdır. (EK-3)

f) Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları on iki yaşından küçük olmalıdır (on iki yaş dahil). Taşıtların yaşı fabrikasından imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.

g) Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen ve o araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek bir yere yazılarak sabit şekilde monte edilecektir.

ğ) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlara ait okul servis aracı olarak teçhiz edilmiş araçlar, taahhüt ettikleri öğrenci taşıma hizmetlerini aksatmamak kaydıyla, personel servis taşıma hizmetlerinde de kullanılabilir. Ancak, bu taşıma esnasında okul servis araçlarına ait ışıklı işaretlerin şoförler tarafından kullanılması yasaktır.

h) Okul servis aracı; Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine uygun olmalıdır.

ı) Gerektiği hallerde ilgili meslek odası, okul veya işyeri ve öğrenci velileriyle haberleşebilmek için telsiz veya mobil telefon bulunmalıdır.

i) Taşıtlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri bulunmalıdır.

j) Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmamalıdır.

k) Okul Servis Araçlarında hostes bulundurulmalıdır.

 

SERVİS ÜCRETLERİ VE GÜZERGÂHLARI

MADDE 6

Servis ana güzergâhları, okullar açılmadan önce taşımacı ve Okul Aile Birliği tarafından belirlenecektir.

 

a)      Fiyatlara KDV dâhil olacaktır. Peşin ödeme, kardeş ve Okula ait öğretmen çocuğu indirimi uygulanacaktır. Ayrıca semtlere göre belirlenmiş güzergâh dâhilinde, okul yönetiminin belirleyeceği taşınan öğrencinin yüzde onu oranında öğrenci ücretsiz taşınacaktır.

b)     Taşımacı, öğrencilerden alınacak aylık/yıllık ücret için belge-makbuz, fatura verecektir.

c)      Veli servis ücretini peşin veya taksitle ödeyebilecektir.

  

CEZAİ ŞARTLAR:

MADDE 7

a)      Sözleşmede belirtilen yükümlülüklere uyulmaması halinde sözleşme okul yönetimi/komisyon tarafından tek taraflı olarak gayri kabili rücu olarak feshedilecektir.

b)     Taşıyıcı firma yukarıda belirtilen yükümlülüklerin tamamını kabul ve beyan eder.

 

TEKLİF VERME TARİHİ:

MADDE 8

a)      Tekliflerin  15/09/2010 Çarşamba günü saat 11:00’te şartnamede istenilen tüm belgelerin hazırlanıp dosyalanmış ve listelenmiş şekli ile Okul Aile Birliği odasında komisyona teslim edilmesi duyurulur.

 

SİGORTA ZORUNLULUĞU

MADDE 9

Okul servis araçları, öğrenci taşıyan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kuruluşları, taşıma hizmetinde kullanılan söz konusu araçlarına, Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk Sigortasını yaptırmak mecburiyetindedirler.

Öğrenci koltuk sigortası yapılması zorunludur.

 

İHALE TARİHİ       : 15 EYLÜL 2010  ÇARŞAMBA  --- SAAT: 11.00

İHALE YERİ           : CEMAL ARTÜZ İLKÖĞRETİM OKULU

                                    Sütlüce Mh. Şahin SK. No:8/1 Beyoğlu

 

                                                                                                 Hatice UYGUN

                                                                                             Okul Aile Birliği Başkanı

 

Yorumlar   

 
0 # CVP: Okul Servis Araçları İhalesihamdi 19-11-2012 12:57
ben yeni arac aldım sıfır suan ervs çeken araclardan on kat iyi servis almak için neler gerekli nereye başvuru yapılıyor neye göre alınıyor
Alıntı
 
 
-1 # CVP: Okul Servis Araçları İhalesiHakan Gündoğar 19-11-2012 14:15
Alıntılandı hamdi:
ben yeni arac aldım sıfır suan ervs çeken araclardan on kat iyi servis almak için neler gerekli nereye başvuru yapılıyor neye göre alınıyor


Bu haber eski haberdir. Yeni bir servis ihalesi yapılmayacaktır .
Alıntı
 

Yorum ekle


Okulumuzdan Haberler
Okunma Sayısı: 12751